Gebruiksvoorwaarden

Juridische informatie en kennisgevingen

muntris-logo

Eigendom van de site; instemming met de Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op de Muntris website www.muntris.nl en op alle sites die Muntris, haar gelieerde ondernemingen daaraan gekoppeld heeft. De Site is het eigendom van Muntris ("Muntris") en haar licentiegevers. Door gebruik te maken van de site verklaart u zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de site niet te gebruiken.

Muntris behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en op elk gewenst moment onderdelen van deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid om van tijd tot tijd te controleren of deze Gebruiksvoorwaarden tussentijds zijn gewijzigd. Indien u na wijziging van de Gebruiksvoorwaarden gebruik blijft maken van de Site, betekent dit dat u akkoord gaat met de wijzigingen en deze accepteert. Op voorwaarde dat u deze Gebruiksvoorwaarden naleeft, verleent Muntris u een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht om de Site te bezoeken en te gebruiken.

Muntris besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden of onvolledigheden zijn echter niet altijd te vermijden. Muntris alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Uw gebruik van de Site

U mag geen gebruik maken van "deep-link"-, "page-scrape"-, "robot"- of "spider"-functies of enige andere geautomatiseerde voorzieningen, programma's, algoritmes of methodologieën, noch van enig vergelijkbaar of gelijkwaardig handmatig proces teneinde enig onderdeel van de Site of het Materiaal te bezoeken, te openen, te verkrijgen, te kopiëren of te volgen, of op enige manier de navigatiestructuur of weergave van de Site of het Materiaal te reproduceren of te omzeilen, of om (te trachten) materiaal, documenten of informatie op de Site te verkrijgen via enige methode die niet specifiek beschikbaar is gesteld via de Site. Muntris behoudt zich het recht voor dergelijke activiteiten te blokkeren.

Beperking van aansprakelijkheid

Muntris, aan haar gelieerde bedrijven, zijn onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enigerlei indirecte, morele, incidentele of gevolgschade of voor schade als gevolg van strafbare feiten, daaronder begrepen schade door verlies van winsten, zelfs als Muntris is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade.

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Muntris verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

Voor de volledigheid verwijzen wij u naar de Algemene voorwaarden van Muntris

home