Juridische informatie

Handelsmerken, auteursrecht en intellectueel eigendom

muntris-logo

Algemene voorwaarden

Muntris, in Nederland geregistreerd, en de aan haar gelieerde bedrijven, zijn onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enigerlei indirecte, morele, incidentele of gevolgschade of voor schade als gevolg van strafbare feiten, daaronder begrepen schade door verlies van winsten, zelfs als Muntris is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade.

Muntris en de aan haar gelieerde bedrijven, zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door opdrachtgevers en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden. Alle diensten en andere werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van een overeenkomst van opdracht met Muntris. De toepasselijkheid van andere voorwaarden, én aansprakelijkheid naar Muntris, aan haar gelieerde bedrijven, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, aansprakelijkheid is uitgesloten.

  • Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend gedaan door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen van de algemene voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover schriftelijk of via mail en uitdrukkelijk door Muntris zijn bevestigd.
  • Bij de opgave van aantallen en dergelijke gegevens in de offertes, dient de wederpartij er rekening mee te houden dat zich kleine afwijkingen kunnen voordoen, die de grenzen van de redelijkheid niet te buiten gaan.
  • Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeen gekomen.
  • De looptijd van een offerte is drie weken tenzij anders is overeengekomen.

Betaling

  • Te voldoen 14 dagen na factuurdatum.
  • Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW tenzij anders vermeld.

versie AV012018


Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Muntris, aan haar gelieerde bedrijven.

U mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat u dit alleen doet voor informatieve doeleinden. Daarnaast dient u de volgende zogenaamde 'copyright-vermelding' in alle kopieën op te nemen: Copyright Muntris. Alle rechten voorbehouden.

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus, onder meer, verboden om:

  • een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken te gebruiken voor commerciële doeleinden; en
  • (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders).

Copyright

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden gebruikt, verspreid of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande toestemming.

Merkbescherming

Het woordmerk, beeldmerk, kleuren, de bedrijfsnaam en handelsnaam zijn gedeponeerd en geregistreerd in het merkenregister van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Gebruiksvoorwaarden - website  ⟩

home